Vedtægter for Dronninglund Gymnastikforening.
 
§ 1.           Foreningens navn er Dronninglund Gymnastikforening. Foreningen er hjemmehørende i Brønderslev Kommune.
 
§ 2.           Foreningens formål er at fremme interessen for gymnastik og anden sportslig og motionspræget aktivitet i positivt samvær med andre mennesker.
 
§ 3.           Foreningen kan være tilsluttet de hovedorganisationer, som bestyrelsen finder nødvendigt.
 
§ 4.           Som medlem kan optages enhver, som vil indordne sig under foreningens formål og bestemmelser. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne. Udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren.
 
§ 5.           Foreningen kan optage passive medlemmer. Passive medlemmer har taleret uden stemmeret på generalforsamlingen. Passive medlemmer kan indvælges i bestyrelsen, og har i så fald kun stemmeret i bestyrelsen.
 
§ 6.           Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål. Den eller de udelukket medlemmer kan få deres sag optaget d. 1 ordinære generalforsamling.
 
§ 7.           Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned. Indvarsling offentliggøres mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag og forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 
Dagsorden skal indeholde følgende:
 
1.     Valg af dirigent
2.     Beretning
3.     Regnskab
4.     Indkomne forslag
5.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6.     Eventuelt
 
Alle beslutninger tages ved simpel stemmeflertal, dog skal vedtægtsændringer vedtages i henhold til §12.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset mødte stemmeberettigede.
 
§ 8.           Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle fremmødte medlemmer, der ikke står restance med kontingent, dog skal medlemmer under 16 år under stemmeafgivelsen være repræsenteret af forældre/værge (en stemme pr. medlem).
Stemmeretten kan først udøves efter 3 måneders medlemskab.
Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år.
 
§ 9.           Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt flertallet af bestyrelsen eller 1/3 af de aktive stiller skriftligt, motiveret krav herom. Den skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.
 
§ 10.         Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i alle forhold.
Bestyrelsen foreslår den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen er tilstede. Ved stemmelighed i bestyrelsesanliggender er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsens dispositioner forpligter foreningen.
Bestyrelsesmedlemmer og menige medlemmer kan ikke personligt pålægges økonomisk ansvar.
Formand og kasserer udgør foreningens forretningsudvalg og tegner foreningen.
Bestyrelsen består af 5 valgbare.
Alle er valgt af generalforsamlingen for en 2-årige periode. Der afgår 2 og 3 medlemmer. Første gang ved lodtrækning.
For en 1-årig periode vælges 2 suppleanter for bestyrelsen.
Endvidere vælges for en 1-årig periode 2 revisorer.
Endelig vælges for en 1-årig periode 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Kassereren fører kassebog over klubbens indtægter og udgifter. Sekretæren fører forhandlingsprotokollen. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller overdrage enkelte medlemmer særlige arbejdsopgaver inden for foreningen. Bestyrelsen fastsætter kontingent til foreningen.
 
§ 11.         Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
 
§ 12.         Ændringer af lovene kan vedtages på enhver generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt, og mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for.
 
§ 13.         Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum stemmer derfor.
En eventuel formue efter realisation af alle aktiver skal indsættes på konto i pengeinstitut i mindst 3 år til disposition for en ny forening af samme kategori i samme lokalområde i kommunen. Kontoen, der skal stå under administration af Idrætssamvirket, overgår efter den anførte periode til en fond til fordel for de øvrige medlemsforeninger i hele kommunen under Idrætssamvirket.
Hvis der dannes en ny forening ved sammenlægning af eksisterende foreninger under Idrætssamvirket overføres foreningernes midler til den nye forening, der straks er tilskudsberettiget.

§14. Digital generalforsamling

Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling. 

Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensynstagen til til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen. 

Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen 

Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen. 

Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, såfremt der undgåes uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning. 
 
Vedtægterne med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 18.06.21
 
 
Dirigent                              Formand                             Næstformand
 
Kasserer                            Sekretær                             Best.medlem
 
 
Dronninglund Gymnastikforening | 9330 Dronninglund | Tlf.: 23713274 | CVR-nr: 31797160